روش های کنترل خشم

   فعالیت ورزشی انجام دهید زیرا باعث افزایش توان جسمی قدرت غلبه فرد به عصبانیت میشودومدت زمان عصبانیت را کوتاه می کند.

   بهتر است به هنگام عصبانی شدن از فردی که باعث عصبانیت شما شده است دوری کنید و یا مکانی را که در آن عصبانی شده اید ترک نمایید.

   به فواید ومضرات عصبانیت فکر کنید ارزیابی کنید که چه اثرات مثبت یا منفی برای شما وفرد مقابل به همراه داشته است.

   از مهارت حل مسئله برای رفع مشکل به عنوان راه حل بهتر استفاده کنید.

   مهارتهای مقابله با خشم عبارت است از شناسایی خشم در خود،شناسایی رفتارهای پرخاشگرایانه در خودودیگران،شناسایی پیامدهای بالقوه بروز چنین رفتارهایی در خود و دیگران،ایجاد مهارتهای کنترل خشم.

   از بلند کردن صدایتان به هنگام خشم بپرهیزید.

   نفس عمیق بکشید.

   ازبکار بردن کلمات نامناسب اجتناب کنید.

   یک لیوان آب خنک بنوشید.

   با دوست خود صحبت کنید.

   از الگوی غذایی مناسب استفاده کنید .(طوری که همه مواد معدنی ،ویتامینها ،پروتئین،هیدرات کربن و... به میزان لازم به شما برسد.)

   خواب کافی داشته باشید.

   راههای آرام سازی را یا Relaxationرابیاموزید.

   احساسات خود را بشناسید.

   در باره احساسات خود بنویسید.

                                                                                    دکترسیده زهراپیرونذیری