روانشناسی

در این بخش نیروی تخصصی روانشناس خدمات مشاوره فردی را ارائه می دهد.که شامل رفتاردرمانی،روان درمانی بیمار می پردازد . در کنار این خدمات مشاوره گروهی براساس پروتکل به عنوان هدایت گر گروه خدمات آموزشی و حل مشکلات بیماران را انجام می دهد. از دیگر فعالیت های روانشناس اموزش خانواده بدین صورت که چگونه خانواده در درمان بیماران را حمایت وهمراهی کنند. البته در همه این فعالیت ها براساس دستورالعمل واصول صحیح مشاوره انجام می شود یکی دیگر از فعالیتهای مشاوره پیگیری درمان وپاکی بیماران تا 6ماه پس از اتمام بیماران می باشد.