پرستاری

در این بخش پرستار مرکز داروهای بیماران را به آنها داده و پیرامون چگونگی مصرف صحیح دارو به آن توضیح داده می شود. این توضیحات شامل دور مصرفی ، تاریخ مراجعه بعدی ، عوارض دارویی و نحوه صحیح خوردن دارو  و پاسخ به سوالات بیماران به طور مفصل توضیح ارائه می گردد.