خدمات پزشکی

دمات درمانی شامل سم زدایی ، نگهدارنده و درمان جلوگیری از وسوسه ومصرف مجدد مواد مخدر ارائه می گردد.

سم زدایی با داروهای متادون که بصورت قرص و شربت و داروی بوپرنورفین که بصورت قرص زیرزبانی انجام میشود ،دوره درمان سم زدایی از 21 روز الی 180 روز می باشد.

 درمان نگهدارنده یا درمان طولانی مدت و جایگزین که توسط داروی متادون و بوپرنورفین می باشد که یکسال طول میکشد و در این مدت بیمار فرصت بازتوانی ونوتوانی را دارد.

درمان جلوگیری از وسوسه و مصرف مجدد با کپسول نالترکسون انجام میشود ابتدا پس از درمان سم زدایی و یا نگهدارنده در صورت وجود وسوسه از بیمار آزمایشات کبدی به عمل آورد. پس از اطمینان از سلامتی بیمار تست تالترکسون به مدت 2ساعت در مرکز برای بیمارانجام داده و سپس به خانواده آموزش داده میشود که چگونه بیمار با کمک خانواده دارو را مصرف نماید دوره درمان 6ماه تا یکسال می باشد.